A Turulmadár

 

Ha azt hallod, Turul madár, akkor magyarként eszünkbe jut Emese, és fia, Álmos, a magyar hon keresése, és megtalálása. De milyen jelentése lehet még, ha a turul madár felbukkan az életedben? 

A turul madár az ősi magyar hit, és a szent hatalom, és az egyeduralmi önállóság megtestesítője.  A magyarok ősi hitvilágának emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. A magyarok egysége és összetartásának szimbóluma. Ez a titokzatos madár a mai napig közel áll a magyarság szívéhez, habár senki sem biztos benne, hogy pontosan mely állatról is van szó. A turul mitológiai és valós lény is egyben, mindkettőre a Szentlélek szimbólumaiként és őrzőiként tekintettek ősi magyarok.

A Turulról legkorábban fennmaradt írásos emlékünk az 1200 körül Anonymus által írt Gesta Hungarorumban lelhető fel, amelyben a magyarság egyik ismert mondáját meséli el, amelyet Emese álma néven szokás emlegetni.

Az Anonymus által lejegyzett monda szerint, Ügyek vezér áldott állapotú feleségének, Emesének az álmában megjelent egy „ héja-forma madár”. A turul egy álmot mutatott Emesének, amelyben méhéből egy forrás fakadt és egy távoli földre folyt tovább. Az álomfejtők szerint ez azt jelentette, hogy hamarosan fiúgyermeknek ad majd életet, aki kivezeti népüket otthonukból, Levédiából, és akinek leszármazottai dicsőséges királyokká válnak majd.

Ennek az elbeszélésnek legvalószínűbb magyarázata a következő: Emese gyermeke vér szerint az apáé volt, Ügyek vezéré, aki maga is egy ősi nemzetségből származott. Az álomban érkező Turul, a közvetlen ős csak ennek az apaságnak az érvényét erősítette meg, és azt jelezte, hogy az utód az apánál különb, a régi ősre hasonlító, de annál nagyobb hatalmú fejedelem lesz. A monda szerint így született Álmos fejedelem ebből az álomból eredeztethető az Álmos név, a történetből pedig a Turul-nemzetség fogalmának a használata is, amely tulajdonképpen az Árpád – házat jelöli.

A keleti mondavilágban egyébként az ilyen madarat Szimurgnak hívják és jellemző feladata a (később nagy sorsra hivatott) kisded őrzése, bajoktól óvása. Tehát, az ősi sámánisztikus tudás szerint a turul madár a már áldott állapotban lévő asszonynak jelent védelem gyanánt. 

A turul madár második szerepe a honfoglalás legendájában van. E szerint a magyarok fejedelme még a levédiai tartózkodásuk idején azt álmodta, hogy hatalmas sasok támadták meg az állataikat és kezdték széttépni őket. Az emberek megkísérelték megtámadni a sasokat, de nem sikerült, mert mindig máshol támadtak. Ekkor megjelent egy gyors, bátor turul, és a magasból támadva megölte az egyik sast. Ezt látva a többi sas elmenekült. Ezért elhatározták a magyarok, hogy máshová mennek lakni. Elindultak Attila földjére, melyet örökül hagyott rájuk, de az utat nem ismerték. Ekkor ismét megjelent a turulmadár, s a fejedelem fölé szállva lekiáltott neki, hogy kövessék őt, míg el nem tűnik a szemük elől.

Az álom után nem sokkal dögvész ütött ki az állatok között, s a mindenfelé fekvő tetemeken lakmározó keselyűk közül egy arra repülő turul a magasból lerúgta az egyiket. Ezek után felismerve az álmot e jelenetben, az összes magyar felkerekedett és követte a turult. Ahol a madár eltűnt a szemük elől, ott tábort ütöttek, majd ekkor ismét előtűnt a turul, és a magyarok újra követték minden népükkel együtt. Így jutottak el Pannóniába, Attila egykori földjére. Itt aztán a madár végleg eltűnt szemük elől, ezért itt maradtak.

Ennek a mondának a valóságos alapja az lehet, hogy a magyarok valóban addig a helyig vonultak Európában nyugat felé, ahol a kerecsensólyom fészkel.

A feltételezések szerint őseink korában a turulmadárnak több jelentése is lehetett. Női alakkal együtt való ábrázolása a termékenység szimbólumaként jelenik meg, leggyakrabban használt ábrázolási formája – és talán ez lehetett az igazi értelme-az isteni jelenlétet jelezte az emberben, a megvilágosodást és az egekbe való elragadtatást, az isteni jelképező madár által.

A Fehérlófia című mesében egy embert magasba emelő griffmadár alakja is előfordul, amelyet repülés közben etetni és itatni kell, ezt örökíti meg a nagyszentmiklósi 2. számú aranykorsón látható madár, amint karmai között egy nőalakot ment ki rabságából. Egyik népmesénkben a madár eszközeként a kard is megjelenik. Ez védelmet nyújt a jóknak, és minden rosszal végez, más rész pedig például a buddhista tanokban az elme kardjaként, jelenik meg. Minden nehézségen átsegíti a gazdáját, és megmutatja a helyes utat a megvilágosodás felé.

A turulmadarat a XVII., de leginkább a XIX. században fedezték fel újra. Ábrázolásmódja és jelentéstartalma is némileg megváltozott a régihez képest, bár az összefüggések a régi és az új tartalom között észrevehetőek. Az újabb ábrázolás szerint a madár fején ott található a Szent Korona, szárnyait magasan kitárja, karmai között pedig egy kardot tart. A szent korona a –Kárpátok ölelte- hazát jelöli, a kitárt szárnyak a védelmet, míg a kard azt az eszközt szimbolizálja, amivel meg kell védeni az egész ország területét. A szabadságharc után ez a fajta, újabb keletű jelkép az idegen elnyomó hatalomtól való szabadságvágyat volt hivatott jelképezni. Ez valamennyire összefügg a régi jelentéssel is, hiszen régebben a földi hívságoktól való lelki szabadságot is jelképezte.

Végső következtetésként tehát levonhatjuk: turulmadarunk ősi (jóval több, mint ezer évre visszatekintő) jelképünk, amelynek története a magyarság életében sokszínű és örökké aktuális, mert az ország védelmén túl – a mai liberális világképpel ellentétesen- az igazi szabadságot, a lelki, isteni szabadságot hirdeti.

 

Ha tehát a leírtak valamiért megragadják a figyelmedet, vagy hívást érzel Magyarország bármelyik turul szobrát meglátogatni, hallgass lelked szavára, s menj, amerre vezet. Magyarországon 195 turulszobor található, 183 településen. A legnagyobb Tatabánya mellett található. 

S amikor ott állsz, vagy csak gondolatban is, érezd a Turul madár által megtestesített szabadságot, isteni gondviselést, és isteni jelenlétet, a magyarok egységét, hogy éljenek bárhol is a világon, gondolatban megfogják egymás kezét, s kivezetik a népet a bajból, a gondokból, a szabadság, a boldogság, az Új Világ felé. Érezd a hatalmas szárnyai alatt Isten védelmét, és szeretetét, ami mindig velünk van, az nap és az éjszaka minden pillanatában. 

Ha gyermeked van, vagy gyermekeket nevelsz, vidd magaddal őket, s mesélj mind erről nekik is. Engedd, hogy átéljék az örömet, amit te, s boldogok lehessenek, azért, hogy magyarnak születtek!

 

” Él a magyar mindörökké, sohasem veszhet el!

Turul madár őrzi népét, most is ránk figyel. „

 

Áldás kísérjen téged, benneteket! 🙏💙💚

 

Végtelen szeretettel: Balogh Andrea

 

Forrás: titokzatosmult.wordpress.com, turul.info

 

 

 

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy + 20 =