12 szent nap – egy út Jézustól Krisztushoz

 

Karácsony szent napjától Vízkeresztig, a Három királyok ünnepéig (december 25 – január.6.) tartó 12 nap  különleges időszaka az évnek.

A Nap körforgása 12 hónap során 365 napot tölt ki, a Holdnak viszont csak 354 napra van szüksége, hogy tizenkétszer megfordítsa arculatát. A köztük lévő 12 nap különbséget az egyes naptárak különböző módon oldják meg (pl. szökőévek). Az éves körforgáson belül ezeknek a napoknak a helyzete, azaz a tél közepe, az az időszak, amikor a Föld szelleme a planéta testében a legéberebb, és ez megmutatja ennek a különleges jelentőségét az év teljes életében.

Mintha az évnek ebben az időszakában különösen nagy kozmikus kapuk nyílnának az égre, amint a téli éjszaka sötétségében felfénylik a Szellemi Nap, s lehetősége nyílik az emberiségnek arra, hogy a Földünket irányító magasabb hierarchia világváltozásokat okozó tevékenységére egyedülálló módon ráláthasson.

Norvég énekek szólnak arról, hogyan lehet összhangba hozni a Hold és Nap éveket. Az északi népek átélték ennek szükségességét ahhoz, hogy megfelelően helyezkedhessünk földi életünkhöz. Felfedezték, hogy e 12 nap alatt más az ember kapcsolata a természethez és a Kozmoszhoz.

A kétarcúság jellemzi ezt az időszakot. Mivel ekkor a szokásos rend nem olyan kötött, a kozmikus ősképek, a zodiákusok mélyebben tudnak hatni a földi világba. Viszont azok az erők is lazább gyeplőre vannak engedve, melyek a Föld felől érkeznek, és a fejlődést akadályozzák. 

Az archaikus népek átélték a Kozmosz felől érkező magasrendűt és szentet, és az alulról érkező ösztönszerű hatásokat.

Ha a keresztény hagyományokat nézzük, akkor december 25-én látogatták meg Betlehemben a pásztorok a kis Jézust. E találkozás belső minőségei az áldás, a csendes áhítat, a befelé fordulás. Január 6-án a Három királyok a világ távoli vidékeiről világi kincseket hoztak a kisdednek. (Vannak kultúrák, ahol éppen ez a nap az ajándékozás napja). E nap minőségei a világiasság, a tisztelet, az ajándék és ujjongás.

A befelé fordulás és a világiasság közötti hangulatváltozás 12 napon át tart és Újév napja épp középen helyezkedik el. Január 6.-át epifániának (vagyis az istenség megtestesülésének), illetve Vízkeresztnek hívjuk. Ekkor történt, hogy a 30 éves Jézus megkeresztelkedett, a Krisztus – Logosz lényt magába fogadta és hordozta 3 éven át. 

Az év templomában, mint két hatalmas oszlop emelkedik ki a két téli ünnep, karácsony és vízkereszt. Az ember születése és az Isten születése a földi szférában, az archetipikus ember, a Názáreti Jézus születése és ugyanabban a testben az ezt követő születés – kozmoszunk leghatalmasabb szelleme, az Istennek a fia – a Krisztus születése.
Mint egy kozmikus létra feszül e között a két ünnep között a 12 Szent Éjszaka, mint a világtudat 12 emelkedő lépcsőfoka, összekötve az emberiséget a legmagasabb kozmikus szellemiség szférájával.

Rudolf Steiner, a Waldorf iskolák alapítója az ekkor ható erőket úgy nevezi, hogy az „univerzum 12 szent ereje, amely szimbolikusan az állatöv 12 csillagképében nyilvánul meg”, vagy másképpen: „a kozmosz 12 univerzális ereje”, és utal arra, hogy: „ez a 12 Szent Éjszaka, amely a Krisztus ünnep (karácsony) és a január 6-i ünnep (vízkereszt) között telik el, arra szolgál, hogy belemélyedjünk ezekbe az erőkbe. 

A 12 nap mindegyike egy-egy állatövi jegy erőhatásainak fokozott megjelenítése. Egy jól megkomponált bevezető minden elemét tartalmazza a műnek. A következő év eseményeinek prófétaszerű előrejelzéseit lehet ebben az időszakban fogadni, ha ehhez fogékonnyá, érzékennyé tesszük magunkat. 

Herbert Hann szerint a 12 szent éjszaka meghatározó és döntő hatású a következő év számára. Akaratunk szellemcsíráját ültethetjük el ebben az időszakban. 

Ha erre a 12 napra ki tudunk alakítani egy saját szellemi gyakorlatot, úgy fog hatni, mintha kiemelkednénk az időből. Azt élhetjük meg, hogy éppen ilyenkor nagyobb szabadságfokunk van

– új szokások kialakítására

– az elmúlt évünkre való visszatekintésünk gyümölcsöző lesz

– és észrevehetjük, hogy ez a 12 nap mintha leképezné az eljövendő 12 hónapot.

Nézzük kicsit részletesebben az egyes napokat, s azt is, kik segíthetnek az adott napon, vagy éjszakán Rudolf Steiner szerint. A leírás napokra szól, amihez természetesen hozzátartozik az adott éjszaka is : 

Első Szent Nap: 2009. december 25

II. 20 – III. 20.       Halak          –        EMBER     

„Az embernek keresztül kell mennie a sötétségen, meg kell a külső érzékszerveivel a Föld dolgait ismernie, és külső megismerés során el kell jutnia odáig, hogy felizzon az emberben a magasabbrendű lény, a szellemi ember és az világítson benne. „A fényből a sötétségen keresztül a fénybe – ez az emberiség fejlődésének az útja. ” Ezt a fejlődést szimbolizálja a Halak csillagképe.

Az első emberi lény, aki Krisztust a Földön magába fogadta, a Názáreti Jézus volt (vagyis a Nátháni lélek, aki közvetlenül az ősi lemúriai időkből származott ide, amelyhez a Halak csillagképének előző korszaka nyitott kaput); Missziójának előkészítéseként ő a Halak csillagképének beavatását kapta. Mindenhol megtaláljuk a Halak jelét ott, ahol az ezoterikus iskolákban és társaságokban ez a tudás az emberiség eljövendő végcélját illetően megvolt és ott, ahol az ehhez vezető utak valamelyikét keresik.

Az emberi szervezetben a Halak csillagképnek a lábfej felel meg. Ennek a formája és a boltívet alkotó struktúrája csak egy talpra állt lénynél jöhet létre, amelyben – mint Goethe is megjegyezte – megmutatkozik az alapvető különbség az állati test és az emberi test között. Ezen keresztül történik az embernek a Földerővel való megfelelő kapcsolatának szabályozása is. 

Meditáció lehetséges mottója: „Én hiszek”

Mi lenne, ha megengedném magamnak a teljes érzékelést?

  Második Szent Nap:  December  26.

I. 20. – II. 19.  Vízöntő        –        ANGYALOK

 A Vízöntő régiója az Angyalok hierarchiájához kapcsolódik, s minden földi szubsztanciából a víz az, amellyel nekik egészen különleges kapcsolatuk van.  A Földön az Angyalok azt a feladatot vállalták, hogy az individuális emberi lényeket vezessék az egymást követő földi életük során. Minden angyal mutatja az embernek a legbensőbb szellemi ideálját, az ő szellemi törekvésének legmagasabb ideális célját.

Az angyalhoz való még közvetlenebb kapcsolat megszerzése a mai időszakban alapvetően minden ember számára lehetséges már akkor, amikor tudatosan elhatározza, hogy a szellemi fejlődés útjára lép.

Ennek az útnak a kiindulópontja és a legbiztosabb alapja a belső munka és az, ha az emberi gondolkodást átszellemiesítjük. Ebben a magasabb fejlődési fokozatban az ember gondolatának élővé, szinte folyékonnyá kell válnia, hasonlóan a víz szubsztanciájához és végül is teljesen éterivé. Ha az ember ezt elérte, akkor abba a helyzetbe kerül, hogy az angyali lényeknek az impulzusait felfoghatja és átviheti az élővé tett és átszellemiesített éteri gondolkodásába. Ezt az embert azután az angyala bevezeti az imaginatív világba, amely a Földet körülvevő éteri világ, azaz a Hold szféra, ahol maga az angyal válik az ember magasabb vezetőjévé.

Meditáció lehetséges mottója: „Én keresem az újat”

Mi lenne, ha megengedném magamnak az összefüggések megértését?

Harmadik Szent Nap: December 27.

XII. 22. – I. 20.      Bak             –          ARKANGYALOK

A Bak régiója az Arkangyalok hierarchiájához kapcsolódik. Az évszakok változásában ez a jegy az év legsötétebb időszakának felel meg: de éppen a téli éjszakának ebben a mélységében történik meg az új szellemi Nap születése és ehhez a születéshez az Arkangyaloknak különleges kapcsolódása van. Az Arkangyalok  a Fény teremtői. Az Arkangyalok már nemcsak a külső fény teremtői, hanem mindenek előtt a Szellemi Fény teremtőiként működnek. 

Így az Arkangyalok erejeként nyilvánul meg a karácsony éj sötétségében felragyogó szellemi Nap.  Az Arkangyalok a 12 Szent Éjszaka égi őrei és inspirátorai, amely az évnek éppen arra az időszakára esik, amelyet a Bak jegyének erői hatnak át. Az évnek ebben az időszakában van a két fontos keresztény ünnep is, a karácsony és a vízkereszt, és mindkettő külön, a maga módján kapcsolódik az Arkangyalok működéséhez. 

Gábriel Arkangyallal kapcsolatos a születés hírének hozatala is, amit Mária kapott. Mielőtt az év ciklusa lezárul és a december megérkezik, a Földet szellemi erőkkel meg kell tisztítani a gonosztól.  Így a Michael arkangyal az, aki megtisztítja a földet, legyőzi a gonosz erőket, hogy karácsony ünnepe a helyes módon közeledhessen, hogy a Krisztus megszületése megfelelőképpen beteljesedhessen.”

Meditáció lehetséges mottója:  „Én rendet teremtek”

Mi lenne, ha megengedném magamnak a jelenlétet és a termékeny megvalósítást?

Negyedik Szent Nap: December 28.

XI. 23. – XII. 21.             Nyilas        

Ezt a napot a legjobban akkor tudjuk megérteni, ha példaként a felegyenesedni tanuló gyermeket nézzük. Egy meghatározott időtől kezdődően mindig újabb és újabb kísérletet tesz, hogy a lábára álljon és mindig újra és újra visszaesik a vízszintes helyzetbe. Ebben az időszakában a gyermek egy külsőleg is megnyilvánuló módon, egy kentaur képzetét kelti. Az emberi és az állati, a függőleges és vízszintes erők nagy csatát vívnak benne, amelynek az eredménye végül is az előbbinek a győzelme az utóbbi felett.

Az, hogy ez a harc minden embernél a felegyenesítő emberi erők győzelmével végződik, az főleg az Archai hierarchiájának, vagyis a Személyiség szellemek segítségének köszönhető, mert ők azok, akik azt az erőt áramoltatják az emberbe a kozmoszból, amely képessé teszi arra, hogy olyan lény legyen, aki fel tud egyenesedni a Földön. 

Ennek a felegyenesedési folyamatnak – amely az első manifesztációja az individuális személyiségnek és a legfontosabb előfeltétele az emberben az ego-tudat felébredésének – egy jelzését adja annak az íjnak a formája, amit a Nyilas a kezében tart. Az íj csak akkor van meggörbítve, amikor rajta van a nyílvessző. Ha a nyílvesszőt – amely itt tulajdonképpen a gondolati erő, mint az ego-tudat hordozója – mozgásba lendítjük (és ez történik akkor, amikor az ego-impulzus először felvillan az emberi szervezetben), akkor kiegyenesedik az íj, és ez megfelel annak, amikor az ember a függőleges helyzetét eléri. 

Végül azt is észre kell vennünk, hogy az íjból tudatosan kilőtt nyílvessző egyben annak a képe is, amikor az ember megfelelő cél érdekében koncentrálja és irányítja az emberi akaratot.

Meditáció lehetséges mottója: „Én tudok”

Mi lenne, ha megengedném magamnak az isteni fényüzenetek befogadását, a szellemi varázslást?

Ötödik Szent Nap: December 29. 

X. 24. – XI. 22.      Skorpió – Sas

A Sas-Skorpió kettős képében van elrejtve az ego misztériuma. Az emberi Én a további fejlődése folyamán a luciferi kísértésnek következményeként nemcsak szabadságot, hanem a gonosz iránti bizonyosfajta vonzódást is befogadott magába.

Amikor az ember ego a helyes fejlődésen megy keresztül, a szellemi Fény felé törekszik. Ennek a törekvésnek a képe jelenik meg a szárnyaló Sasban, aki olyan magasra emelkedik fel, amilyen magasra csak tud, úgy, hogy tökéletesen belélegezze a napfénnyel áthatott levegőt. Teljesen más a viszonya a szellemi Fényhez az egoista beállítottságú énnek. Gyűlöli a fényt és kerüli. Ez a viszony külsőleg a Skorpió képében jelenik meg, amely fél a fénytől és elrejtőzik előle. Ha mégis a napfényben találja magát és megakadályozzák abban, hogy elrejtőzzön, akkor önmaga fejezi be az életét úgy, hogy saját fullánkjával leszúrja magát.

Meditáció lehetséges mottója:  „Én meghalok, de feltámadok”

Mi lenne, ha megengedném magamnak szakrális energiáim termékeny uralását?

Hatodik Szent Nap: December 30.

IX. 24. – X. 23.      Mérleg   

A mi Naprendszerünk planétái csak azáltal tudnak egy stabil és zárt rendszert képezni a Nappal, hogy folyamatosan egy önmagukat egymás relációjában egyensúlyban tartó mozgásban vannak. Éppígy, mind az emberekben, mind egymás között is az egyensúly, kiegyenlítődés, egyfajta állandóság szükségeltetik, egy állandó, mozgó egyensúly a szétválasztás és az összekötés elve között. 

Meditáció lehetséges mottója: „Én megmérek, kiegyenlítek és összekapcsolok”

Mi lenne, ha megengedném magamnak a fénnyel teli kapcsolódást önmagamhoz?

Hetedik Szent Nap: December 31.
 
VIII. 24. – IX. 23.   Szűz  – Bölcsesség

A 12 csillag,  amely a Szűz fejét övezi, a Bölcsesség szellemeinek tevékenységére utal, és ez úgy van rendezve, hogy összhang léphessen fel az egyes égitestek és a Szaturnusz, és ezen keresztül az egész Univerzum között. Az az alak, amely képes arra, hogy önmagát kiárassza és kisugározza saját lényét mint egy áramló, örökké lüktető bölcsességet, az a Szűz, akit a keresztény világban Isten Anyjának neveznek. 

Mindezeket a tulajdonságokat magasabb szinten a Lukács evangéliumában ábrázolt Mária alakjában ismerhetjük föl, aki Rudolf Steiner szerint földi képe az Égi Szófiának és a bölcsességnek. A különleges kapcsolata a szellemi kozmosszal az a készség, hogy megszülje az Élő Lelket, a Jézus-gyermeket, amelyik a Dávid-házból a nátháni vonalon keresztül lett megalkotva. Ő volt az, aki a tisztaságot és az ártatlanságot hozta a világba.  Így alakul ki a szűzi Asszony-alak, aki hordozója a legmagasabbrendű emberi erényeknek, ami a keresztény emberiség számára valaha is megvalósulhat.

Meditáció lehetséges mottója: „Én dolgozom és szolgálok”

Mi lenne, ha elfoglalnám a helyem a létezésben?

Nyolcadik Szent Nap:   Január 1
 
VII. 23. – VIII. 23. Oroszlán  – Akarat
 
Az őskorban az Oroszlán képe a magasrendű, királyi méltóságot szimbolizálta. Az Oroszlán alakjában az áldozati akaratot, a szív bátorságát és a bátorság erejét együtt látjuk szimbolizálva, és azt a készséget, hogy azt, amit a magasabb akarat meghatároz, a benső erők segítségével külsőleg valaki meg tudja valósítani. 
Ebben az állatövi körben az Oroszlánból kiáradó belső erő és bátorság segíthet leginkább az embernek ahhoz, hogy egy igaz alapállást tudjon kialakítani ahhoz a vizsgához, amit a sors állít elé, vagyis ahhoz, hogy megfelelően alakítsa ki kapcsolatát saját karmájával, tudatosan tudja ezt viselni, és megtanuljon azon tudatosan dolgozni.
Az éves körforgáson belül július vége és augusztus eleje tartozik az Oroszlán csillagképhez. Augusztusban a Nap fényereje kezd alábbhagyni, ellenben a meleghatás itt a legnagyobb. Ez a legforróbb időszaka az évnek.
Meditáció lehetséges mottója: „Én uralom”
Mi lenne, ha megengedném magamnak ösztönerőim és a kozmikus erők szívvel lélekkel való működtetését?
 
Kilencedik Szent Nap: Január 2.
 
VI. 22. – VII. 22.             Rák             –        HARMÓNIA 
 
A Rák jegye az ún. örvény, egy csavarodás, egy ösi okkult szimbólum, ahol  két folyamat harmonikus kapcsolatára utalnak vagy egy ciklust szimbolizálnak, amely harmonikusan, a világ bölcsességének megfelelően átformálódik az egyik folyamatból a másikba. Rudolf Steiner szerint a Rák jegyének befolyásolása során alakul ki az emberi mellkas ősképe, amely leképződése a makrokozmikus egésznek. A középpontban ott van a szív, a Nap és ezt körbeveszi a mellkas, lezárva 12 pár bordával, mintegy a 12 állatövi jegy leképződésével, 
 
A szeretet és a lelkiismeret, ez két olyan dolog, amely összetartozik, és a Rák jegyben harmónikusan egészítik ki egymást. 
A lelkiismeret – mondja Rudolf Steiner – olyan Én-érzés, amely az embert felvezeti az alacsonyabbrendűből a magasabbrendűhöz és már a tapasztalati lélekben, mint egy isteni hang megjelenik,  mint egy kényszer, hogy a helyeset tegye valaki és a magasabb Én-je felé kezdjen el törekedni. 
Meditáció lehetséges mottója: „Én érzek”
Mi lenne, ha megengedném magamnak a szeretet szentségének teljes megélését?
 
Tizedik Szent Nap: Január 3.
 
V. 21. – VI. 21.      Ikrek           –        SZERETET 
 
Az Ikrek csillagkép a mindent átfogó Szeretet szellemeinek, a Szeráfoknak a hierarchiájával áll leginkább kapcsolatban. 
A kereszténységben Jézus születésének pillanatától belépett az életbe egy olyasvalami, ahol a szeretet már nemcsak vérvonalon belül működik, hanem tisztán szellemi, krisztusi szeretetként, mint a legmagasabb áldozat. Ez két barát egymás iránti szeretete, akik nem a vérségi kapcsolat miatt, hanem az új Krisztus-szellemiség felvétele miatt válnak testvérekké.
A kereszténységben a lélek lett maga a legfőbb jó. Ez annyit tesz, hogy az emberi Én, mint az individuális halhatatlanság hordozója, a legértékesebb tulajdonságot kívánja meg, a hordozó én feláldozását.  Éppen azért, hogy mint igazi magasabbrendű Ént, a halhatatlanságot, a Krisztus-lényiség befogadásával érje el.
Erre a legmagasabb szeráfikus szeretetre utalnak Krisztus következő szavai is: „Az a feladat, amit én nektek adok, hogy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek benneteket” . „Felismertük a Szeretet Lényét, aki a lelkét értünk odaadta és ezért nekünk is oda kell adni életünket felebarátainkért. Az ő gyermekeiként ne csak szavakkal és gondolatokkal szeressük egymást, hanem tettekkel is és az igazsággal.” – mondta János apostol.
Az Ikrek csillagkép  leginkább a szociális életben nyilvánul meg, ahol az egyesülés, az egymás iránti szeretet és a belső érdeklődés egymás iránt megmutatkozik. 
Meditáció lehetséges mottója: „Én gondolkodom”
Mi lenne, ha megengedném magamnak a változás befogadását, a teljes megismerést? Mi lenne, ha megengedném magamnak lelkem útjának felvállalását?
 
Tizenegyedik Szent Nap: Január 4. 
IV. 21. – V. 20.      Bika            –        SZENT SZELLEM
 
A mi Naprendszerünkben a Szellem princípium különösen  a Hold szférán keresztül működik, a Fiú princípium pedig a Nap szférán keresztül. Így a bika, amely a Szellem aktivitásának földi visszatükröződése, mindig a Holddal van kapcsolatban.
Ismeretes, hogy az emberi szervezetben az a szerv, amelyre a Bika szférája a legközvetlenebb hatással van, az a beszéd, vagyis a gégefő. Rudolf Steiner beszél erről, valamint arról a metamorfózisról is, amely a jövő számára rendelve van:
„… meg kell értenünk, hogy a gégefő a teljes átalakulás előtt áll, és ha az emberiség újra teljesen tiszta lesz, akkor a gégefő megint a szellemi Nap felé fordulhat. A virág kelyhe a szenvedélyekkel teli hús-vér formába fejődött: és amint a gégefő újra átalakul tiszta kehellyé, amelyet a szellem megtermékenyít, fel lesz ajánlva a Szeretet Szent Lándzsájának.
 
Meditáció lehetséges mottója:  „Én birtoklom alkotó erőimet”
Mi lenne, ha megengedném magamnak teremtő, alkotó energiáim működtetését a megvalósításért?
 
Tizenkettedik Szent Nap: Január 5. 
III. 21. – IV. 20.               Kos    
 
A végső és legmagasabb a Kos régiója, amely az ember univerzális archetípusának, Adam Kadmon teljes zodiákus körének a „fejénél található”, a Fiú princípiummal, vagyis Krisztussal van kapcsolatban.
Krisztus, a Nap-lény leereszkedett a Jordánban való megkereszteléskor a Názáreti Jézus testébe: „A következő napon (a keresztelés után) János újra ott állott két tanítványával, amikor Jézus elhaladt előttük. Ekkor János feléje fordult és ezt mondta: „Íme az Isten Báránya” (János 1:35-6). Ezekkel a szavakkal Keresztelő Szent János Krisztusnak arról a kozmikus kapcsolatáról tesz tanúbizonyságot, hogy össze van kötve a Kos égi szférájával, amelyen keresztül Krisztus a zodiákus körén túli királyságokból a mi kozmoszunkba belép. Az a Hang, amely a keresztelés során így szólt: „Ez az én hőn szeretett Fiam, akit a mai napon hoztam létre.”
Ezek azok a szavak, amelyeket a tizenharmadik és utolsó Szent Napnak a belső tartalmaként tekinthetünk, amely a vízkereszt napjára esik. Amikor azt ünnepeljük,  hogy Krisztus megszületik Jézusnak, az embernek földi testében.
Ezért tekinthetjük a vízkeresztet a záró fokozatnak, mintegy összegzéseként annak az utazásnak, amit a 12 Szent Nap során megtehettünk. A Földnek egy új Nappá való válásának jövőbeli transzformációjára utalással befejezhettük a zodiákus 12 régióján keresztül a „Jézustól Krisztusig” vezető út leírását, amelynek a földi visszatükröződése az a 12 Szent Nap és Éjszaka, amelyik a karácsony és a vízkereszt ünnepe között nyugszik.     
 
Meditáció lehetséges mottója: „Enyém a szellemi erő”
Mi lenne, ha megengedném magamnak a szellemi-érzelmi-cselekedeti egységet, egyensúlyt?”
 
 
Hogyan tudod tudatosan kihasználni az ekkor megjelenő energiákat? Néhány tipp a teljesség igénye nélkül: 
 
1. Válassz egy életkérdést!
A 12 éjszakát megelőzően, vagy éppen annak kezdetén gondolkodj el, hogy mi most az aktuális életkérdésed, amire egész évben kerested a választ. Vízkeresztkor tekints rá azokra a válaszokra, amiket ez a 12 nappal, vagy éjszaka hozott. Ha ilyet nem találsz, akkor keress egy olyan témát, amit el akarsz mélyíteni az életedben. A következő évre sok inspirációt adhat, amin ekkor fáradozol.
 
2. Olvasd el a leírások alatt található mottókat, meditálj velük, s válaszolj rájuk szíved szerint. Majd kövesd a szíved utasításait! 
 
3. Visszatekintés:
A 12 napon tekintsd át visszafelé az elmúlt hónapjaidat. Az első napon nézz rá decemberre, azután novemberre, s így tovább. Meglásd, könnyebben fog menni így az éved áttekintése, és fontos összefüggésekre világít rá, ha a megvalósulttól kiindulva haladsz a megvalósulási csírák irányába. A hónapjaidnak adhatsz egy jelzőt, színt, dallamot, rajzot, vagy akár karácsonyfa díszt – mindezek segítenek az évedet többdimenziósan látni. Használj az év visszatekintésre valamilyen munkafüzetet.
 
4. Napló
Írhatsz naplót, mi történt veled aznap. Emelj ki minden nap legalább egy történést, amiért hálát adsz.
 
Áldott és teremtő 12 szent napot és éjszakát kívánok sok szeretettel: 
 
Balogh Andrea
 
 
Forrás: camphill.hu,  waldorfszulok.hu, deakkrisztina.hu.
A bejegyzést szerkesztette : Balogh Andrea

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

öt × 2 =